Different pronunciations in American English and British English

  •  letter “a”

words

American English

British English

a

[æ]

[ɑ:]

ask

[æ]

[ɑ:sk]

dance

[æ]

[dɑ:ns]

fast

[æ]

[fɑ:st]

half

[æ]

[hɑ:f]

path

[æ]

[pɑ:θ]

  •  letter “o”

words

American English

British English

o

close to[a:]

ɔ

box

 [bɑːks]

[bɔks]

hot

     [hɑːt]

[hɔt]

spot

 [spɑːt]

[spɔt]

  •  letter “r”

words

American English

British English

r

curl tongue

don’t curl tongue

car

 [kɑːr]

[kɑ:]

party

     [pɑːrti]

[‘pɑ:ti]

board

     [bɔːrd]

[bɔ:d]

  •  words end “-ary” and “-ory”

words

Americian English

British English

.-ary/-ory

[əri]

[ri]

secretary

[‘sekrətəri]

[‘sekrətri]

factory

[‘fæktəri]

[‘fæktri]

  • words end in “-ile”

words

American English

British English

.-ile

[əl]

[ail]

fertile

[‘fə:təl]

[‘fə:tail]

hostile

[‘hɔstəl]

[‘hɔstail]

  • others

words

American English

British English

clerk

[klə:k]

[klɑ:k]

either

[‘iːðər]

[‘aɪðə]

schedule

[‘skedʒu:əl]

[‘ʃədju:əl]

tomato

[tə’meitəu]

[tə’mɑ:təu]

z

[zi:]

[zed]

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *